Logotyp

Juridisk information

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies; besökaren skall också ges möjlighet att hindra cookies.

Denna webbplats använder cookies för att ge besökaren ökad funktionalitet. Cookies används för besökarstatistik samt vid inmatning av information i formulär på hemsidan.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren nu, eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Garrow Advokater AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas enligt lag. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

  1. det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,
  2. då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,
  3. om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller
  4. för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Garrow Advokater AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om fem år efter den senaste kontakten.

Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Garrow Advokater AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på kontakt@garrow.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Konsumenttvistnämnden

Advokaters verksamhet styrs av en rad lagar och regler. Advokater är även bundna av god advokatsed, vilket kommer till uttryck i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. Kärnvärden för alla advokater är bland annat lojaliteten mot klienten, tystnadsplikt och diskretionsplikt.

Om det uppstår en tvist angående arvode eller andra ekonomiska krav mellan en advokat och dennes klient finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, vilket är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/